Regulamin

Definicje
 • Serwis - serwis internetowy, działający w domenie fajnewczasy.pl
 • Administrator - właściciel Serwisu:
  CREATIS sp. z o.o., z siedzibą w Ustroniu Morskim przy ul. Osiedlowej 3c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001030913, o kapitale zakładowym 5000zł, NIP 6711854952, REGON 525036247.
 • Obiekt - kwatera, ośrodek, mieszkanie lub inny obiekt noclegowy przeznaczony do wynajmu.
 • Użytkownik - osoba fizyczna, dokonująca rejestracji w Serwisie.
 • Oferta - wszelkie informacje o Obiekcie, zgłoszone przez Użytkownika do Serwisu.
 • Abonament - opłata za usługi i odpowiedni okres w Serwisie, zgodna z cennikiem.
 • Konsument - osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zasady działania serwisu
Poniższe warunki regulują korzystanie z Serwisu i usług oferowanych przez Administratora w ramach Serwisu.
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w Serwisie oraz transakcje zawarte między Użytkownikami.
 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za zamieszczone treści. Zobowiązany jest do publikacji treści i korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym regulaminem, obowiązującym prawem oraz prawem osób trzecich.
 3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron WWW.
Zasady dodawania i prezentacji Ofert
Warunkiem dodania Oferty do Serwisu, jest poprawne wypełnienie formularza rejestracji, w szczególności uzupełnienia niezbędnych danych osobowych o Użytkowniku oraz danych o Obiekcie, w szczególności: danych teleadresowych, opisu i zdjęć, dotyczących Obiektu.
 1. Użytkownik, dokonując rejestracji, oświadcza, iż:
  1. treści opublikowane w Serwisie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,
  2. jest uprawniony do publikowania treści, posiada do nich prawa autorskie,
  3. dodane ogłoszenie jest związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,
  4. wyraża zgodę na ich prezentowanie w Serwisie oraz innych mediach: prasa, telewizja, Internet, reklama zewnętrzna
  5. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb świadczenia usług zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  6. wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e - mail, numer telefonu, podane podczas rejestracji lub terminie późniejszym, informacji handlowych od Administratora i jego partnerów.
 2. Administrator udostępnia możliwość publikacji Ofert w Serwisie w formie płatnej i bezpłatnej (testowej).
  1. Oferty w formie bezpłatnej aktywowane są na okres 14 dni i służą przetestowaniu usług w Serwisie. Oferta może zostać aktywowana na okres bezpłatny tylko jeden raz. Po terminie testowym Oferta automatycznie wygasa. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji Oferty bez podania przyczyny.
  2. Użytkownik w dowolnym momencie może dokonać aktywacji Oferty w formie płatnej poprzez dokonanie płatności Abonamentu w formie gotówkowej, przelewu bankowego, za pomocą systemów płatności elektronicznych (np. PayU).
 3. Użytkownik ma prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  2. do bezpłatnej zmiany publikowanych treści za pomocą panelu administracyjnego.
 4. Administrator zstrzega sobie prawo do edycji Oferty, pod kątem merytorycznym, ortograficznym i swobodnego formatowania bez zgody Użytkownika.
 5. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zostaje zawarta z chwilą opłacenia Abonamentu i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. na okres, na jaki został wykupiony Abonament. Wygaśnięcie usługi następuje automatycznie z chwilą wygaśnięcia Abonamentu.
 7. Użytkownik, będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy i świadczenia usługi, lub odstąpienia od zawartej już umowy, w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika zasad niniejszego regulaminu.
Reklamacje
 1. Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
  • Użytkownika w sposób umożliwiający ich identyfikację,
  • nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy,
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Reklamacja winna zostać przesłana na adres Administratora, wskazany w regulaminie.
 2. Administratora rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Abonentowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.
0.0013580322265625